ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุเฉพาะของสถานศึกษา

                โรงเรียนวัดสร้างบุญเริ่มสถาปนา  เมื่อวันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน “จีนตาย”  ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านจีนตาย  ตั้งอยู่ระหว่าง  หมู่ ๕ ตำบลหนองหมู  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี หมู่ ๒ ตำบลนพรัตน์  อำเภอหนองเสือ และ หมู่ ๗  ตำบลศาลาครุ  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  มีวัดสร้างบุญเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมของคนหมู่บ้านจีนตาย

ผู้ที่มากระทำพิธีเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ นายชื่น  อนันต์  ตำแหน่งปลัดกิ่งอำเภอหนองหมู  และคณะติดตามได้แก่ นายเชื่อม  คัมภิรานนท์  ตำแหน่งศึกษาธิการกิ่งอำเภอหนองหมูและข้าราชการบนที่ว่าการกิ่งอำเภอ

การเกิดขึ้นของโรงเรียนต่างๆ ในสมัยนั้นมักเกิดจากความต้องการที่จะให้เกิดสถานศึกษาประจำชุมชนขึ้น  แม้ยังไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ประชาชนในชุมชนก็จะระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้  โรงเรียนวัดสร้างบุญก็เช่นเดียวกัน  ชาวบ้านไม่สามารถสร้างอาคารเรียนเองได้จึงขอใช้ศาลาการเปรียญวัดสร้างบุญเป็นสถานที่เรียน  แต่ก็ร่วมกันบริจาควัสดุ ทรัพย์สิน  เงินทอง  จัดทำเป็นครุภัณฑ์หาหนังสือ เครื่องเขียน ฯลฯ มาใช้ รวมถึงหาครูมาทำการสอน  โรงเรียนวัดสร้างบุญมีผู้บริหารในวาระแรกนี้ได้ นายมงคล  เข็มเพชร

ในการเปิดโรงเรียนครั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้เปิดเพียง ๔ ชั้นเรียน ได้แก่

ชั้นเตรียม ชั้น ป.๑, ป.๒, ป.๓ ปีต่อมาจึงขยายถึง ป.๔ อันเป็นชั้นตัวประโยคตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น

มีอายุมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนอย่างถาวรให้เป็นอาคารไม้แบบ  ป.๑ จำนวน ๓ ห้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณวัดสร้างบุญ หลังจากนั้นโรงเรียนวัดสร้างบุญก็ได้รับอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ จากราชการมากขึ้นตามลำดับ อาทิ

พ.ศ.๒๕๒๙  ได้อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๙

พ.ศ.๒๕๓๐  ได้ถังน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ ส้วม ๔ ที่นั่ง  อาคารอเนกประสงค์

เรือนเพาะปลูก  บ้านพักครู

พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๐  ได้อาคารเรียน ๒  ชั้น  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙

พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๔  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หนองหมู ได้สร้างถนนคอนกรีต สนามกีฬา  อาคารอเนกประสงค์  สนามกีฬาเปตอง

ในด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อเริ่มตั้งโรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น ( ป.๑ – ๔ ) ครั้นปี ๒๕๒๑ หลังจากรัฐบาลประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ ซึ่งมีชั้นเรียน ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนก็เปิดชั้นเรียนถึงชั้น ป.๖

ปี ๒๕๓๓   รัฐบาลมีนโยบายเปิดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  โรงเรียนจึงเปิดชั้นเรียนชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ จนปัจจุบัน โรงเรียนวัดสร้างบุญมี ๘ชั้นเรียนคือ อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕  ป.๖ มีครู ๖ คน มีนักเรียน ๘๒ คน นายสมโชค คำแพง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนวัดสร้างบุญเป็นโรงเรียนที่มีความเจริญรุ่งเรือง นักเรียนของ

โรงเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการจนเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและประเทศชาติหลายรายการ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s