ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ความรู้ ต้องคู่คุณธรรม

 

โรงเรียนวัดสร้างบุญเป็นสถานศึกษาของชุมชน ทุกกลุ่มชนร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมบัติตามมาตรฐานที่ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและชาติ

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กำหนด

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขอทุกฝ่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

๓.สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ

๔. เสริมศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนและการพัฒนาวิชาชีพ

๕.. ระดมทรัพยากรจากชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา

๖. จัดแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s